بُر (B) موجب متابولیسم و انتقال کربوهیدرات‌ها، بهبود لقاح و گرده افشانی، تشکیل و رشد میوه، چوبی شدن و تمایز آوندهای چوبی، استحکام دیواره سلولی، افزایش مقاومت نسبت به سرما و تنظیم اکسیداسیون در گیاه می‌شود.

SOUTH GREEN BORON   حاوی15درصد از عنصر بُر بوده که به سرعت توسط گیاه جذب می‌گردد. حضور کلات کننده‌های ویژه در فرمولاسیون این کود میزان جذب بُر از طریق برگ را افزایش داده و نیز سبب تسهیل در انتقال این عنصر  درون بافت‌های گیاه می‌شود. این فرمولاسیون مایع شامل بر ترکیب شده با اتانول امین است که موجب بهبود نفوذ بر و جابجایی این عنصر درون بافت‌های گیاهی می‌شود این کود نقص‌های ناشی از کمبود بر شامل ضعف تشکیل میوه، نکروز جوانه‌ی انتهایی، چوپ بنبه‌ای شدن میوه ، قهوه‌ای شدن بافت سیب‌زمینی و غیره را کنترل و درمان می‌کند.

جدول مصرف

نوع محصول

آبیاری

(Lit/ha)

محلول پاشی

(Lit/1000 Lit)

زمان مصرف

صیفی جات

8-6

2-5/1

قبل از گلدهی

درختان میوه

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

زراعی و باغات

6-3

2-5/1

قبل از گل انگیزی

درختان پسته

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

سازگاری :

با ترکیبات قلیایی و نیز با ترکیبات حاوی مس، سولفور (گوگرد)، فسفر، اسیدهای معدنی (اسید نیتریک و اسید فسفریک) و روغن های معدنی قابل اختلاط نمی‌باشد. جهت اختلاط با سایر کودها انجام آزمایشات سازگاری قبل از مصرف توصیه می‌شود.

بُر (B) موجب متابولیسم و انتقال کربوهیدرات‌ها، بهبود لقاح و گرده افشانی، تشکیل و رشد میوه، چوبی شدن و تمایز آوندهای چوبی، استحکام دیواره سلولی، افزایش مقاومت نسبت به سرما و تنظیم اکسیداسیون در گیاه می‌شود.

SOUTH GREEN BORON   حاوی15درصد از عنصر بُر بوده که به سرعت توسط گیاه جذب می‌گردد. حضور کلات کننده‌های ویژه در فرمولاسیون این کود میزان جذب بُر از طریق برگ را افزایش داده و نیز سبب تسهیل در انتقال این عنصر  درون بافت‌های گیاه می‌شود. این فرمولاسیون مایع شامل بر ترکیب شده با اتانول امین است که موجب بهبود نفوذ بر و جابجایی این عنصر درون بافت‌های گیاهی می‌شود این کود نقص‌های ناشی از کمبود بر شامل ضعف تشکیل میوه، نکروز جوانه‌ی انتهایی، چوپ بنبه‌ای شدن میوه ، قهوه‌ای شدن بافت سیب‌زمینی و غیره را کنترل و درمان می‌کند.

جدول مصرف (هم رنگ با لیبل در صورت خوانا شدن)

نوع محصول

آبیاری

(Lit/ha)

محلول پاشی

(Lit/1000 Lit)

زمان مصرف

صیفی جات

8-6

2-5/1

قبل از گلدهی

درختان میوه

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

زراعی و باغات

6-3

2-5/1

قبل از گل انگیزی

درختان پسته

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

سازگاری :

با ترکیبات قلیایی و نیز با ترکیبات حاوی مس، سولفور (گوگرد)، فسفر، اسیدهای معدنی (اسید نیتریک و اسید فسفریک) و روغن های معدنی قابل اختلاط نمی‌باشد. جهت اختلاط با سایر کودها انجام آزمایشات سازگاری قبل از مصرف توصیه می‌شود.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید