Proteogreen 11-40-11 (پروتئوگرین 11-40-11)

آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی   5/3%

نیتروژن آمونیومی   5/7%

فسفر (P2O5)   40%

پتاسیم (K2O)   11%

منیزیم (MgO)   2%

بُر 01/0%

آهن کلات شده با EDTA    02/0%

منگنز   01/0%

مولیبدن   001/0%

روی کلات شده با EDTA   002/0%

عملکرد

  • افزایش رشد ریشه بعد از انتقال گیاه به زمین به علت محتوای بالای فسفر

  • القای تولید گل

  • مناسب برای خاک­های سرد یا آهکی

  • دارای نیتروژن و پتاسیم برای مراحل اولیه رشد

  • جلوگیری و رفع کمبودهای ناشی از ریزمغذی­های ضروری

  • میزان و روش استفاده

محصول زراعی

کودآبیاری Kg/ha

برگپاش Kg/1000 lit

کاربرد

صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)

10-8

5/3-3

در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار

گل­ها و گیاهان زینتی

10-5

5/2-5/1

در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار

محصولات باغی

30-15

5/3-5/1

در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار

نهالستان و خزانه

5

1-5/0

در طی رشد رویشی

محصولات صنعتی

35-20

5/3-5/2

در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

درختان میوه، تاکستان و مرکبات

50-25

5-3

در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

  • سازگاری

  • قابلیت اختلاط با تمام محصولات کود و سمی را دارد

     1 کیلوگرم