آمینو اسید پودری محلول در آب بوده و میتواند برای تمام محصوالت زراعی و باغی به صورت برگپاش و آبکود استفاده شود.

انالیز ضمانت شده

آمینو اسید

90 %

ماده آلی کل

90%

نیتروژن کل

5/14 %

وضعیت کودی

Ph ( , ºC6010%)

6 –  5

میزان مصرف :

یک کیلو گرم در 1000 لیتر اب

میزان و روش استفاده

محصولات

زمان مصرف

نتیجه

گوجه فرنگی،فلفل ، بادمجون ، کدو و…

قبل از اولین گلدهی ، 2 – 3 مرحله ، طی فواصل زمانی 10 – 15 روز

تقویت گیاه، افزایش مقاومت به خشکی و سرما ، جذب بهتر عناصر،افزایش عملکرد

سبزیجات

سیب و گلابی

قبل از گلدهی، 41 روزبعد از تشکیل میوه، ، بعد از برداشت به محض

بروز اولین علائم سرمازدگی

بهبودتشکیل میوه ، جوان ها و چوب ، جذب بهتر عناصر، افزایش مقاومت در برابر سرما، کاهش خسارت سرمازدگی

میوه های هسته دار

قبل ازگلدهی، بعدازتشکیل میوه، زمان تغییر رنگ میوه ،بعد از برداشت محصول

افزایش مقاومت به سرما،ترک خوردگی

کمتر، افزایش سایز میوه،تشکیل بهتر میوه

باغات انگور

رشدرویشی )برگها (، اوایل گلدهی ، در زمان تشکیل میوه

افزایش مقاومت به سرما ، رشد گسترده تر برگ ها ، افزایش عملکرد

زیتون

دومرحله: 1(اولین اسپری اواخر تیر و اوایل مرداد 2( دومین اسپری درزمان تغییر رنگ میوه)

افزایش اندازه، بهبود رنگ و کیفیت

 سیب زمینی

از زمان شروع تشکیل ساقه های زیر زمینی ، 2-3 بار استفاده ، طی فواصل زمانی 10 -15 روزه

افزایش سایزغده، افزایش عملکرد

پنبه

سه مرحله .

مرحله یک : 6-8 برگی

مرحله دو : گلدهی

3- نمایان شدن اولین غوزه

گیاه قویتر والیاف بلندتر

غلات)چاودار،گندم وجوو..(

1 – 2 بار استفاده هنگام نمایان شدن اولین گره روی ساقه ، بعد از

هرگونه تنش های اقلیمی

تقویت گیاه و متابولیسم ، افزایش وزن دانه ، افزایش میزان پروتئین دانه ، افزایش عملکرد

غلات)چاودار،گندم وجوو..(

سه مرحله 1) در مرحله 2- 6 برگی 2) رشد 50 – 90 سانتی متری 3) قبل از نمایان شدن گل های نر

سازگاری :قابلیت ترکیب با سایر کودها و سورفاکتانت ها را دارد. میتوان از آن در تمام دوره رشد گیاه بدون محدودیت استفاده کرد، زیرا این محصول کامال طبیعی و غیرسمی بوده و برای گیاهان، انسانها و حیوانات مسمومیتی ایجاد نمی کند.

بسته بندی: نیم کیلو گرمی به صورت پودری

آمینوسورن، توانایی نفوذ پذیری بالایی به داخل غشای گیاه داشته و متعاقبا اثرات بسیار سریعی برگیاه دارد. این محصول حاوی، فعال کننده های متابولیک می باشد که تاثیر منحصربه فردی بر محصوالت باغی دارد. ترکیبات فعال آن شامل درصد باالیی از پرولین و سرین است که نقشی کلیدی درمسیرهای متابولیکی ایفا میکند و به گیاهان درجهت غلبه برعوامل تنش زای محیطی کمک میکند. به دلیل کیفیت بالا و دقت در پروسه تولید این محصول، از آن به عنوان مادهای پایه درتولید و فرآوری سایر کودهای آمینواسیدی استفاده میشود. این محصول توسط سازمانهای کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان مورد تأیید قرار گرفته و گواهیهای مربوطه را از کشورهای اسپانیا، آمریکا، ژاپن اخذ نموده است.

استفاده منظم از آمینوسورن نتایج مثبت زیر را در پی دارد:

1- با افزایش غلظت کلروفیل، موجب تاثیر مثبت بر فتوسنتز می شود.

2- استفاده از این کود قبل، در حین و بعد از شرایط تنش زا (دمای بالا، رطوبت کم، یخبندان، حمله آفات، تگرگ، سیل و…)  اثرات بازدارنده و ترمیم کنندهای برگیاهان دارد.

3-  استفاده از این کود موجب باز شدن روزنه ها در نتیجه افزایش فتوسنتز و تبخیر و تعرق و کاهش تنفس می شود.

4- موجب افزایش گرده افشانی و تشکیل میوه میشود.

5-با موازنه جمعیت میکروبی خاکهای کشاورزی و کمک به معدنی شدن مواد آلی سبب بهبود ساختار و حاصل خیزی خاک اطراف ریشه می شود.

6- به سنتز و انتقال پروتیینهای ساختاری و آنزیمها کمک می کند.

7- تسریع در رشد ریشه و اندامهای هوایی

8- افزایش جذب سایر مواد غذایی

این محصول کامال ارگانیک وسازگار با محیط زیست میباشد.

نترامین از آغاز سال ۲۰۱۷ به نام آمینو سورن تغییر کرد  اما در همان بسته بندی و با همان آنالیز