1

South Green Fruit Set

آمینو اسید پودری محلول در آب بوده و میتواند برای تمام محصوالت زراعی و باغی به صورت برگپاش و آبکود استفاده شود.

آمینوسورن، توانایی نفوذ پذیری بالایی به داخل غشای گیاه داشته و متعاقبا اثرات بسیار سریعی برگیاه دارد. این محصول حاوی، فعال کننده های متابولیک می باشد که تاثیر منحصربه فردی بر محصوالت باغی دارد. ترکیبات فعال آن شامل درصد باالیی از پرولین و سرین است که نقشی کلیدی درمسیرهای متابولیکی ایفا میکند و به گیاهان درجهت غلبه برعوامل تنش زای محیطی کمک میکند. به دلیل کیفیت بالا و دقت در پروسه تولید این محصول، از آن به عنوان مادهای پایه درتولید و فرآوری سایر کودهای آمینواسیدی استفاده میشود. این محصول توسط سازمانهای کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان مورد تأیید قرار گرفته و گواهیهای مربوطه را از کشورهای اسپانیا، آمریکا، ژاپن اخذ نموده است.

استفاده منظم از آمینوسورن نتایج مثبت زیر را در پی دارد:

1- با افزایش غلظت کلروفیل، موجب تاثیر مثبت بر فتوسنتز می شود.

2- استفاده از این کود قبل، در حین و بعد از شرایط تنش زا (دمای بالا، رطوبت کم، یخبندان، حمله آفات، تگرگ، سیل و…)  اثرات بازدارنده و ترمیم کنندهای برگیاهان دارد.

3-  استفاده از این کود موجب باز شدن روزنه ها در نتیجه افزایش فتوسنتز و تبخیر و تعرق و کاهش تنفس می شود.

4- موجب افزایش گرده افشانی و تشکیل میوه میشود.

5-با موازنه جمعیت میکروبی خاکهای کشاورزی و کمک به معدنی شدن مواد آلی سبب بهبود ساختار و حاصل خیزی خاک اطراف ریشه می شود.

6- به سنتز و انتقال پروتیینهای ساختاری و آنزیمها کمک می کند.

7- تسریع در رشد ریشه و اندامهای هوایی

8- افزایش جذب سایر مواد غذایی

این محصول کامال ارگانیک وسازگار با محیط زیست میباشد.

نترامین از آغاز سال ۲۰۱۷ به نام آمینو سورن تغییر کرد  اما در همان بسته بندی و با همان آنالیز

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : نیم کیلو گرمی به صورت پودری

تحت لیسانس: orange saft spain