1

South Green Fruit Set

لیتری FRUIT SET

 افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی از نظر اقتصادی دارای اهمیت است، در اوایل بهار و اواخر زمستان که دمای خاک پایین است و برگ‌ها ظاهر نشده‌اند و جریان شیره‌های گیاهی بسیار کُند است، تغذیه جوانه‌ها بسیار اهمیت دارد. زیرا جذب عناصر غذایی بطور مناسبی انجام نمی‌گیرد. مطالعات نشان می‌دهد که در مرحله تورم جوانه‌ها عنصر بر از سایر اندام‌های درخت به سمت جوانه‌ها مهاجرت می‌کند و غلظت عنصر بُر جوانه ها در این مرحله چندین برابر حد معمول می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود علاوه بر محلول پاشی پس از برداشت، در مرحله تورم جوانه‌ها نیز محلول پاشی با این عنصر تکرار شود.

South Green Fruit Set   حاوی مقدار مناسبی از  روی، بُر و ازت است که با توجه به همراه داشتن آمینواسید و فولویک اسید در فرمولاسیون قابلیت تحرک و پخش سریع‌تر در گیاه از طریق ریشه و اندام هوایی ایجاد می‌کند. استفاده از این کود در مراحل آغاز رشد رویشی و زایشی به ویژه مرحله گلدهی و تشکیل میوه توصیه می‌شود. به طور کلی ترکیبات کودی South Green Fruit Set موجب حفظ تعداد گل‌های بیشتر و کاهش ریزش میوه‌ها می‌گردند

دستورالمعل مصرف

نوع محصول

آبیاری ( lit/ha)

محلول پاشی  (lit/1000 lit)

زمان مصرف

صیفی جات

8-6

2-5/1

قبل از گلدهی

درختان میوه

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس برداشت

زراعی و غلات

6-3

2-5/1

قبل از گل انگیزی

درختان پسته

8-5

2-5/1

هنگام تورم جوانه ها و پس از برداشت

آنالیز ضمانت شده %( W/w)

روی

Zn

8%

بر

B2O5

1%

نیتروژن

Total nitrogen

4%

آمینو اسید

Amino Acid

3%

فولویک اسید

Fulvic Acid

3%

پتاسیم

K2O

3%

فسفر

P2O5

1%