1

South Green ferro & Zinc

آهن در توليد کلروفيل، تنفس و فتوسنتز گیاهان نقش مهمی بر عهده دارد. تامين این عنصر يکي از ضروريات عمده در اغلب گياهان است، چرا که اين ماده حياتي در فرآيند بيوشيميايي کاهش اکسيد فتوسنتز کلروفيل و تنفس سلولي لازم مي باشد و روي در بسياري از سيستم­هاي آنزيمي گياه نقش كاتاليزوري فعال­كننده و يا ساختماني داشته و در ساخت و تجزيه پروتئين­ها در گياه نيز دخيل است. يكي دیگر از بارزترين نقش­هاي روي  در رشد طولي شاخه­ ها است

South Green ferro & Zinc  دارای مقدار مناسبی از روی و آهن است که همراه کلات­ کننده­ های قوی تولید شده است و استفاده از این کود سنتز کلروفیل و افزایش سبزینگی گیاه را به دنبال دارد که در نتیجه افزایش غذاسازی توسط گیاه را فراهم می­کند ، تولید جوانه­های رویشی ، زایشی و افزایش رشد سرشاخه­های جدید از نتایج استفاده این کود می باشد.

میزان و روش مصرف

آبیاری (lit/ha)

  محلول پاشی(lit/1000 lit)

زمان مصرف

محصول

20 لیتر در هکتار

3-2 لیتر در 1000

در تمامی مراحل رشد

صیفی جات

20 لیتر در هکتار

5-3 لیتر در 1000

در تمامی مراحل رشد

درختان میوه

20-15 لیتر در هکتار

3-2 لیتر در 1000

در تمامی مراحل رشد

گیاهان زراعی

آنالیز ضمانت شده (W/w)

روی (Zn)

0.6%

آهن (Fe)

1.3%