کودکامل South Green Starter با درصد استاندارد و آنالیز شده 12%ازت 61%فسفات (TE-0-61-12) به­همراه مواد غذایی میکرو یا TE می باشد که برای کلیه محصولات صیفی، زراعی و باغی در طی زمان رشد قابل استفاده است . این ترکیب عاری از هر گونه آلودگی به کلر، سدیم و هرگونه فلز سنگین می­باشد.

این ترکیب جهت تامین عنصر فسفر در خاک و سبب افزایش عملکرد ریشه زنی برای جذب غذای بیشتر و یک استارتر قوی برای رشد گیاه محسوب می شود.

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 1 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain