آنالیز ضمانت شده ( W/V)

نیتروژن نیتراتی

5/3%

نیتروژن آمونیومی

5/7%

فسفر(P2O5)

40%

پتاسیم(K2O)

11%

منیزیم

01/0%

بر

01/0%

آهن کلاته شده با EDTA

02/0%

منگنز

  01/0%

مولیبدن

001/0%

روی کلاته شده با EDTA

002/0%

عملکرد

  • افزایش رشد ریشه بعد از انتقال گیاه به زمین به علت محتوای بالای فسفر

  • القای تولید گل

  • مناسب برای خاک­های سرد یا آهکی

  • دارای نیتروژن و پتاسیم برای مراحل اولیه رشد

  • جلوگیری و رفع کمبودهای ناشی از ریزمغذی­های ضروری

 میزان و روش استفاده

محصول زراعیکودآبیاری Kg/haبرگپاش Kg/1000 litکاربرد
صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…)10-85/3-3در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
گل­ها و گیاهان زینتی10-55/2-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار
محصولات باغی30-155/3-5/1در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار
نهالستان و خزانه51-5/0در طی رشد رویشی
محصولات صنعتی35-205/3-5/2در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار
درختان میوه، تاکستان و مرکبات50-255-3در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار

سازگاری: قابلیت اختلاط با تمام محصولات کود و سمی را دارد

 1 کیلوگرم