1

South green manure

کود مرغی South green manure  اما با فناوری به روز، عاری از بذرهای علف­های هرز و پاتوژن­ها است و با دارا بودن آنالیز مناسب خاک­های ایران می توانند بر خواص شیمیایی و فیزیکی خاک تاثیر مثبت فراوانی دارد. در تمامی محصولات کشاورزی از طریق انواع سیستم آبیاری و به صورت خاکی استفاده شود. در ضمن با اضافه کردن هیومیک ( ارگانیک) باعث جلوگیری از ایجاد شوری می شود.

 

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی :گالن 20 لیتری است

تحت لیسانس: orange saft spain