1

پتاس مایع (k52)

      پتاس مایع  (K 52)
که توسط فولویک اسید و آمینواسید کلات شده است داری 20 % از پتاس قابل جذب است که به هر دو روش محلول پاشی و آبیاری در مزارع صیفی و زراعت و همچنین باغات میوه قابل استفاده است، مصرف آن به ویژه بعد از تشکیل میوه توصیه می‌شود این کود علاوه بر رفع کمبود پتاسیم گیاه که جز سه عناصر ماکرو مورد نیاز گیاه است می‌تواند در هنگام سرما و یخبندان و زمانی که احتمال یخ‌زدگی می‌رود با افزایش غلظت شیره نباتی مانع شود ( البته این ویژگی نسبی است و در برودت‌های شدید امکان پذیر نیست)

محصول شرکت: سبز جنوب امیرارسام

بسته بندی : 1 لیتری

تحت لیسانس: orange saft spain